HYACINTHEUM ESSENT MMXIX

En forening skabt af venner, hvis vej krydsede i året 2019. 

Vedtægter

§1. Navn & Hjemsted

Stk. 1: Navnet på foreningen er Hyacinthum Essent MMXIX

Stk. 2: Hjemsted for foreningen er Århusgade 3, 5.tv, 2220 København Ø

 

§2. Formål

Stk. 1: Foreningens formål er at styrke et i forvejen bestående kammeratskab mellem tidligere bekendtskaber fra universitetet.

 

§3. Medlemmer

Stk. 1: Pr foreningens oprettelse er medlemmerne:

Jeppe Tranekær Nielsen, Frederik Staffeldt, Casper Hansen, Gustav Toftegaard Hansen, Kristoffer Lippert, Malthe Johansen, Mark Elimann Nielsen, Mathias Nissen Ruus

Stk. 2: Godkendelse af nye kandidater sker ved, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer stemmer for, og højst en imod.

Stk. 3: Foreningen kan maksimalt bestå af 8 medlemmer, der kan dog ved fuldt fremmøde til en generalforsamling vedtages en udvidelse, hvis votering herfor er enstemmig.

Stk. 4: Optagelse af nye medlemmer skal vedtages på en generalforsamling.

Stk. 5: I tilfælde af flere godkendte kandidater end pladser ledige, prioriteres disse ved afstemning med en stemme pr. medlem. Ved stemmelighed foretages lodtrækning.

Stk. 6: Udmeldelse kan ske på ethvert tidspunkt. Den udmeldte mister ethvert krav overfor foreningen.

Stk. 7: Nye medlemmer opkræves et indmeldelsesgebyr på 2 mdr.’s kontingent og indtræder hermed i normal kontingentbetaling.

 

§4. Kontingenter

Stk. 1: Det månedlige kontingent er på kr. 150. Beløbet indbetales til CFOen ved indsættelse på konto (indsættes ved valg af CFO) eller ved betaling på mobilepay.

Stk. 2: I det alle medlemmer afslutter studiet, vil det månedlige kontingent (se §4 Stk. 1) sættes op til kr. 300.

Stk. 3: I det alle medlemmer afslutter studiet, vil der til første generalforsamling fremgå et forslag for at indlægge en opsparing med henblik på større arrangementer for foreningens medlemmer.

Stk. 4: Medlemmerne skal være gældfri med henblik på førstkommende arrangement.

Stk. 5: De indbetalte beløb indsættes på foreningens bankkonto.

Stk. 6: Foreningens regnskabsperiode er 01/01 – 31/12.

Stk. 7: Ved hver generalforsmaling overvejes kontingentbeløbet

 

§5. Arrangementer

Stk. 1: Der afholdes to spisearrangementer om året.

Stk. 2: Spisearrangementerne afholdes den 1. lørdag i 5. måned og den sidste fredag i 10. måned.

Stk. 3: Spisearrangementet d. 1. lørdag i 5. måned må højst koste 8 måneders kontingentindtægter, hvis andet ikke er aftalt med bestyrelsen. Spisearrangementet den sidste fredag i 10 måned må højst koste 4 mdr. kontingentindtægter, hvis andet ikke er aftalt med bestyrelsen. Dette genovervejes ved generalforsamling i tilfælde af kontingentændring. Arrangørerne står for udlæg under det pågældende arrangement. 

Stk. 4: Der kan ved ansøgning af arrangørerne bevilges et beløb på højst kr. 200 til at planlægge et spisearrangement, i tilfælde af udgifter til rekvisitter.

Stk. 5: Det årlige spisearrangement den sidste fredag i 10. måned skal starte kl. 17.00 den pågældende fredag. Det årlige spisearrangement den 1. lørdag i 5. måned starter senest kl. 12.00.

Stk. 6: Indkaldelse til spisearrangementer skal være medlemmerne i hænde 1 uge (7 dage) før arrangementets start, enten afleveret personligt eller sendt til hjemadressen.

Stk. 7: Referat fra spisearrangementerne skal udarbejdes af referant og være medlemmerne i hænde senest 3 uger efter afholdelsen. Til et referat skal mindst ét billede fra aften fremgå. Arangørerne arrangerer en kreativ process til udvælgelse af referant, der afholdes senest 2 timer efter start. Referanten kan ikke blive genvalgt til næste arrangement. Referanten fra pågældende arrangementet har ansvaret for at medbringe notesbogen til næste arrangement.

Stk. 8: Arrangørerne har retten til at fratage telefoner medlemmer under events

Stk. 9: Logens medlemmer skiftes til at lave et 3 minutters indslag ved hvert arrangement (inkl. generalforsamling). Emnet er selvvalgt af fremlæggeren.

 

§6. Generalforsamlinger

Stk. 1: Den ordinære generalforsamling afholdes i den 2. torsdag i marts måned. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar. Medlemmerne skal have indkaldelse samt indkomne forslag i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller 3 medlemmer med 14 dages varsel.

Stk. 3: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når 3/4 af medlemmerne er repræsenteret, enten ved fremmøde eller ved fuldmagt.

Stk. 4: Hvert medlem har en stemme. Forslag vedtages med simpelt flertal. Ved optagelse af nye medlemmer, se § 3.

Stk. 5: Ved generalforsamlingen fastlægges arrangører af spisearrangementer for de kommende 2 år.

Stk. 6: Generalforsamling klasificeres som værende et arrangement

 

§7. Bestyrelse

Stk. 1: Bestyrelsen, som er selvkonstituerende, består af en formand, næstformand og CFO.

Stk. 2: Bestyrelsen er på valg når andre, eller hver enkelt selv ønsker det.

Stk. 3: Bestyrelsen skal indkalde til ordinær generalforsamling. Her behandles vedtægtsændringer, optagelse af nye medlemmer og andre spørgsmål af generel interesse, se eventuelt. § 6 stk. 1.

 

§8. Bøder

Stk. 1: Ethvert afbud til et lovligt møde/arrangement, der meddeles mindre end 14 dage før, vil blive idømt en bøde på kr. 500,-. Ethvert afbud til et lovligt møde/arrangement, der meddeles mere end 14 dage før, vil blive idømt en bøde på kr. 100.  

Stk. 2: Ved for sent fremmøde til ethvert lovligt indkaldt møde/arrangement, vil man blive idømt en bøde på kr. 200,- og derefter 10,- per minut fra starttidspunktet. Arrangørens ur er gældende, og der findes ingen lovlige undskyldninger for afvigelse af denne bøde. Medlemmer kan maksimalt idømmes en bøde på 1 time ift. forsinkelse.

Stk. 3: Ved fravær uden afbud fra et arrangement vil man blive idømt en bøde på kr. 1.000. 

Stk. 4: Medlemmer, som forlader foreningens arrangement inden arrangørerne giver det frit, idømmes en bøde på kr. 500. 

Stk. 5: Hvis § 5 stk. 6 ikke overholdes, skal de ansvarlige arrangører hver blive idømt en bøde på kr. 100 pr. person pr. forsinket dag.

Stk. 6: Hvis § 5 stk. 7 ikke overholdes, vil referanten blive idømt en bøde på kr. 100 for hver efterfølgende dag referatet er for sent. Dette gælder også for bestyrelsen, m.h.t. referat fra generalforsamlingen. Referat er først publiceret når det fremkommer på hjemmesiden.

Stk. 7: Medlemmer der ikke er gældsfri 24 timer før arrangement påbegyndes idømmes en bøde på 1 måneds kontingent

Stk. 8: Medlemmer idømmes bøde på kr. 200 givet adressen i fællesdokumentet er forkert 14 dage før et arrangement.

Stk. 9: Medlemmer idømmes en bøde på kr. 200 hvis §5 Stk. 9 ikke overholdes.

 

§9. Refusion

Stk. 1: Refusion for udgift til en aktivitet i forbindelse med arrangementer kan kun gøres gældende, såfremt dokumentation herfor er CFOen i hænde senest 4 uger efter afholdelse. Såfremt dette ikke sker, vil refusion ikke kunne gøres gældende.

 

§10. Gaver

Stk. 1: Foreningen giver gaver til medlemmerne ved bryllup (det første).

Stk. 2: Foreningen sender en blomst/krans ved dødsfald

 

§11. Opløsning

Stk. 1: Foreningen kan kun opløses hvis mere end halvdelen af medlemmerne stemmer herfor.

Stk. 2: Ved opløsning fordeles foreningens midler ligeligt til medlemmerne.

HYACINTHEUM ESSENT MMXIX

En forening skabt af venner, hvis vej krydsede i år 2019 

Vedtægter

§1. Navn & Hjemsted

Stk. 1: Navnet på foreningen er Hyacinthum Essent MMXIX

Stk. 2: Hjemsted for foreningen er Århusgade 3, 5.tv, 2220 København Ø

 

§2. Formål

Stk. 1: Foreningens formål er at styrke et i forvejen bestående kammeratskab mellem tidligere bekendtskaber fra universitetet.

 

§3. Medlemmer

Stk. 1: Pr foreningens oprettelse er medlemmerne:

Jeppe Tranekær Nielsen, Frederik Staffeldt, Casper Hansen, Gustav Toftegaard Hansen, Kristoffer Lippert, Malthe Johansen, Mark Elimann Nielsen, Mathias Nissen Ruus

Stk. 2: Godkendelse af nye kandidater sker ved, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer stemmer for, og højst en imod.

Stk. 3: Foreningen kan maksimalt bestå af 8 medlemmer, der kan dog ved fuldt fremmøde til en generalforsamling vedtages en udvidelse, hvis votering herfor er enstemmig.

Stk. 4: Optagelse af nye medlemmer skal vedtages på en generalforsamling.

Stk. 5: I tilfælde af flere godkendte kandidater end pladser ledige, prioriteres disse ved afstemning med en stemme pr. medlem. Ved stemmelighed foretages lodtrækning.

Stk. 6: Udmeldelse kan ske på ethvert tidspunkt. Den udmeldte mister ethvert krav overfor foreningen.

Stk. 7: Nye medlemmer opkræves et indmeldelsesgebyr på 2 mdr.’s kontingent og indtræder hermed i normal kontingentbetaling.

 

§4. Kontingenter

Stk. 1: Det månedlige kontingent er på kr. 150. Beløbet indbetales til CFOen ved indsættelse på konto (indsættes ved valg af CFO) eller ved betaling på mobilepay.

Stk. 2: I det alle medlemmer afslutter studiet, vil det månedlige kontingent (se §4 Stk. 1) sættes op til kr. 300.

Stk. 3: I det alle medlemmer afslutter studiet, vil der til første generalforsamling fremgå et forslag for at indlægge en opsparing med henblik på større arrangementer for foreningens medlemmer.

Stk. 4: Medlemmerne skal være gældfri med henblik på førstkommende arrangement.

Stk. 5: De indbetalte beløb indsættes på foreningens bankkonto.

Stk. 6: Foreningens regnskabsperiode er 01/01 – 31/12.

Stk. 7: Ved hver generalforsmaling overvejes kontingentbeløbet

 

§5. Arrangementer

Stk. 1: Der afholdes to spisearrangementer om året.

Stk. 2: Spisearrangementerne afholdes den 1. lørdag i 5. måned og den sidste fredag i 10. måned.

Stk. 3: Spisearrangementet d. 1. lørdag i 5. måned må højst koste 8 måneders kontingentindtægter, hvis andet ikke er aftalt med bestyrelsen. Spisearrangementet den sidste fredag i 10 måned må højst koste 4 mdr. kontingentindtægter, hvis andet ikke er aftalt med bestyrelsen. Dette genovervejes ved generalforsamling i tilfælde af kontingentændring. Arrangørerne står for udlæg under det pågældende arrangement. 

Stk. 4: Der kan ved ansøgning af arrangørerne bevilges et beløb på højst kr. 200 til at planlægge et spisearrangement, i tilfælde af udgifter til rekvisitter.

Stk. 5: Det årlige spisearrangement den sidste fredag i 10. måned skal starte kl. 17.00 den pågældende fredag. Det årlige spisearrangement den 1. lørdag i 5. måned starter senest kl. 12.00.

Stk. 6: Indkaldelse til spisearrangementer skal være medlemmerne i hænde 1 uge (7 dage) før arrangementets start, enten afleveret personligt eller sendt til hjemadressen.

Stk. 7: Referat fra spisearrangementerne skal udarbejdes af referant og være medlemmerne i hænde senest 3 uger efter afholdelsen. Til et referat skal mindst ét billede fra aften fremgå. Arangørerne arrangerer en kreativ process til udvælgelse af referant, der afholdes senest 2 timer efter start. Referanten kan ikke blive genvalgt til næste arrangement. Referanten fra pågældende arrangementet har ansvaret for at medbringe notesbogen til næste arrangement.

Stk. 8: Arrangørerne har retten til at fratage telefoner medlemmer under events

Stk. 9: Logens medlemmer skiftes til at lave et 3 minutters indslag ved hvert arrangement (inkl. generalforsamling). Emnet er selvvalgt af fremlæggeren.

 

§6. Generalforsamlinger

Stk. 1: Den ordinære generalforsamling afholdes i den 2. torsdag i marts måned. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar. Medlemmerne skal have indkaldelse samt indkomne forslag i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller 3 medlemmer med 14 dages varsel.

Stk. 3: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når 3/4 af medlemmerne er repræsenteret, enten ved fremmøde eller ved fuldmagt.

Stk. 4: Hvert medlem har en stemme. Forslag vedtages med simpelt flertal. Ved optagelse af nye medlemmer, se § 3.

Stk. 5: Ved generalforsamlingen fastlægges arrangører af spisearrangementer for de kommende 2 år.

Stk. 6: Generalforsamling klasificeres som værende et arrangement

 

§7. Bestyrelse

Stk. 1: Bestyrelsen, som er selvkonstituerende, består af en formand, næstformand og CFO.

Stk. 2: Bestyrelsen er på valg når andre, eller hver enkelt selv ønsker det.

Stk. 3: Bestyrelsen skal indkalde til ordinær generalforsamling. Her behandles vedtægtsændringer, optagelse af nye medlemmer og andre spørgsmål af generel interesse, se eventuelt. § 6 stk. 1.

 

§8. Bøder

Stk. 1: Ethvert afbud til et lovligt møde/arrangement, der meddeles mindre end 14 dage før, vil blive idømt en bøde på kr. 500,-. Ethvert afbud til et lovligt møde/arrangement, der meddeles mere end 14 dage før, vil blive idømt en bøde på kr. 100.  

Stk. 2: Ved for sent fremmøde til ethvert lovligt indkaldt møde/arrangement, vil man blive idømt en bøde på kr. 200,- og derefter 10,- per minut fra starttidspunktet. Arrangørens ur er gældende, og der findes ingen lovlige undskyldninger for afvigelse af denne bøde. Medlemmer kan maksimalt idømmes en bøde på 1 time ift. forsinkelse.

Stk. 3: Ved fravær uden afbud fra et arrangement vil man blive idømt en bøde på kr. 1.000. 

Stk. 4: Medlemmer, som forlader foreningens arrangement inden arrangørerne giver det frit, idømmes en bøde på kr. 500. 

Stk. 5: Hvis § 5 stk. 6 ikke overholdes, skal de ansvarlige arrangører hver blive idømt en bøde på kr. 100 pr. person pr. forsinket dag.

Stk. 6: Hvis § 5 stk. 7 ikke overholdes, vil referanten blive idømt en bøde på kr. 100 for hver efterfølgende dag referatet er for sent. Dette gælder også for bestyrelsen, m.h.t. referat fra generalforsamlingen. Referat er først publiceret når det fremkommer på hjemmesiden.

Stk. 7: Medlemmer der ikke er gældsfri 24 timer før arrangement påbegyndes idømmes en bøde på 1 måneds kontingent

Stk. 8: Medlemmer idømmes bøde på kr. 200 givet adressen i fællesdokumentet er forkert 14 dage før et arrangement.

Stk. 9: Medlemmer idømmes en bøde på kr. 200 hvis §5 Stk. 9 ikke overholdes.

 

§9. Refusion

Stk. 1: Refusion for udgift til en aktivitet i forbindelse med arrangementer kan kun gøres gældende, såfremt dokumentation herfor er CFOen i hænde senest 4 uger efter afholdelse. Såfremt dette ikke sker, vil refusion ikke kunne gøres gældende.

 

§10. Gaver

Stk. 1: Foreningen giver gaver til medlemmerne ved bryllup (det første).

Stk. 2: Foreningen sender en blomst/krans ved dødsfald

 

§11. Opløsning

Stk. 1: Foreningen kan kun opløses hvis mere end halvdelen af medlemmerne stemmer herfor.

Stk. 2: Ved opløsning fordeles foreningens midler ligeligt til medlemmerne.